SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

"Z A G R O Ż E N I A    W O K Ó Ł    M N I E.   J E S T E M   B E Z P I E C Z N Y!" 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 I grupa – klasy IV – V SP – "Zagrożenia w dom"
 II grupa – klasy VI – VII SP – "Zagrożenia na wakacjach"
III grupa – klasy II, III gimnazjum – "Zagrożenia w szkole"

 

ORGANIZATORZY:
• Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim
CELE KONKURSU:
• przybliżenie uczestnikom konkursu problematyki bezpieczeństwa w szkole, w domu, podczas wakacji/ferii

• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności i uzdolnień plastycznych

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej według  własnego projektu i pomysłu (bez pomocy osób trzecich)  pracy plastycznej.

-    rysunek (format  A3) wykonany dowolną techniką,

-    praca malarska (format A3) wykonana dowolną techniką,

-    wycinanka, wydzieranka, kolaż (format  A3) wykonany dowolną techniką, 

(z wyłączeniem plasteliny, bibuły oraz materiałów sypkich).

       KRYTERIA OCENY PRAC :

  • zgodność z tematem
  • samodzielne i oryginalne ujęcie tematu
  • estetyka wykonania
  • wkład włożonej pracy

Termin złożenia prac do 21 maja 2018 r. do p.I. Rudkowskiej lub p. S. Grot

NAGRODY:
• Za zajęcie I miejsca w grupie I,II,III – nagroda rzeczowa i dyplom
• Dyplomy za wyróżnienia w w/w grupach

Z a p r a s z a m y  d o  u d z i a ł u !