PRAWA UCZNIA ZNAJDZIESZ W TAKICH DOKUMENTACH, JAK:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa o systemie oświaty;
 • Konwencja o prawach dziecka;
 • Statut i regulamin szkoły.

Uczeń ma PRAWO  m.in. do :

 • bezpłatnej nauki aż do ukończenia 18 roku życia;
 •  poszanowania życia prywatnego i życia rodzinnego oraz decydowania o życiu osobistym. (Oznacza to, że nikt nie może Cię poniżać, ubliżać Ci, stosować wobec Ciebie przemoc fizyczną i psychiczną. Nauczyciel nie może też udzielać informacji o Tobie i Twojej rodzinie - osobom nie uprawnionym);
 •  otrzymania warunków niezbędnych Ci do rozwoju, korzystania z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego;
 •  zapoznania się z programem nauczania i stawianymi przed Tobą wymaganiami, które musisz spełnić, aby otrzymać daną ocenę na semestr i koniec roku z każdego przedmiotu;
 •  informacji o tym, w jaki sposób będzie sprawdzana Twoja wiedza w ciągu roku szkolnego (np. czy będą to kartkówki, sprawdziany, odpytywanie przy tablicy);
 •  informacji o sposobach podwyższenia oceny na koniec semestru lub roku szkolnego;
 • informacji o ocenie swoich postępów w nauce oraz zachowaniu, a także informacji o tym, dlaczego ta ocena jest taka, a nie inna;
 •  swobodnej wypowiedzi, o ile ta wypowiedź nie będzie krzywdząca dla innych osób;
 •  takiej organizacji życia szkolnego, aby móc zachować równowagę między nauką a rozwijaniem własnych zainteresowań;
 •  redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, ale zawsze w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 • informacji o swoich prawach i obowiązkach.

Uczeń ma OBOWIĄZEK :

 • uczyć się do ukończenia 18 roku życia;
 • przestrzegać zasad określonych w statucie i regulaminie szkoły, np. zasad dotyczących ubioru, malowania się do szkoły lub korzystania z telefonu komórkowego;
 • szanować godność pracowników szkoły i innych uczniów;
 • uczęszczać na lekcje;
 •  przygotowywać się do lekcji;
 •  zachowywać się odpowiednio podczas lekcji;
 •  dbać o czysty ubiór i higienę osobistą;
 •  dbać o to, aby wszystkie Twoje nieobecności w szkole były usprawiedliwione w określonym terminie.