PROCEDURA UZYSKANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROCEDURA  UZYSKANIA ZWOLNIEŃ  Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego

w Kamieńcu Ząbkowickim

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.          w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów           w szkołach publicznych  (Dz. U. z  2015r. poz. 843  § 5)

Procedura postępowania:

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii            o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej klasyfikacji, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 1. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego  roku szkolnego   tj. do 31 sierpnia.
 1. Opinie lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy złożyć razem z podaniem do dyrektora szkoły.
 1. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych     w wystawionej przez niego opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia   w zajęciach.
 1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (prawni opiekunowie) -  załącznik nr 1 wraz z opinią lekarską – załącznik nr 2. Podanie z dołączoną opinią lekarza należy złożyć       do dyrektora szkoły:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza i całego roku – do 15 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 15 stycznia danego roku szkolnego.

c) w przypadku zdarzeń zdrowotnych, losowych zaistniałych w trakcie roku szkolnego podanie z dołączoną opinią lekarską  należy złożyć w ciągu tygodnia od uzyskania opinii lekarskiej.

 1. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub realizacji zajęć wychowania fizycznego, w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania wraz z opinią lekarską. Decyzję dołącza się do akt ucznia, kopię przekazuje się rodzicom, nauczycielom wychowania fizycznego oraz wychowawcy.
 1. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie mogą   się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Kuratorium Oświaty      we Wrocławiu.
 1. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach uczeń zwolniony powyżej 3 miesięcy, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenie  rodziców (prawnych opiekunów ) załącznik nr 3. W ciągu 7 dni oświadczenie rozpatruje dyrektor szkoły i o decyzji informuje rodziców. O tym fakcie informowany jest nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 1. Zaświadczenie lekarskie zawierające opinię o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń fizycznych nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 1. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca  klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 1. Procedura obowiązuje od 15 października 2015r

 

          Procedurę zatwierdzono na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 15 października 2015r.

 

 

 

Załącznik nr 2 do procedur uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 

..........................................                                       Kamieniec Ząbkowicki, ............................

      (pieczątka szkoły)

Uczeń/ uczennica)*  ..................................................................................    ............................

                                                              (imię i nazwisko)                                                            (klasa)

 • Jest zdolny/zdolna)* do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z następującymi ograniczeniami:

...............................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

     ....................................................................................................................................................

                   

            od ............................................................... do .....................................................

 • Jest całkowicie zwolniony/zwolniona)* z zajęć wychowania fizycznego w okresie

             od .................................................................... do .....................................................

OPINIA  LEKARZA:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................                               .................................................

 (pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej)                                          (pieczęć i podpis lekarza)

)* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1do procedur uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 

 

 

Kamieniec Ząbkowicki. ...................................

..................................................................                                                     

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

........................................................................

......................................................................

         (adres zamieszkania)

                          Dyrektor

                                                   Szkoły Podstawowej nr 1

                                                     im. Bolesława Chrobrego

                                                      w Kamieńcu Ząbkowickim

 

 

 

 

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki )* ....................................................................

urodz. ...................................., ucznia/uczennicy)* klasy ................................. z zajęć wychowania fizycznego w okresie: ...............................................................................

z powodu ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

W załączeniu przedstawiam dokumenty:

1) ..................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................

                                                                                                                                    ..............................................................

(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

)* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do procedur uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

 

 

Kamieniec Ząbkowicki. ...................................

..................................................................                                                    

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

........................................................................

......................................................................

         (adres zamieszkania)

                          Dyrektor

                                                   Szkoły Podstawowej nr 1

                                                     im. Bolesława Chrobrego

                                                      w Kamieńcu Ząbkowickim

 

W związku ze zwolnieniem  syna/córki )* ....................................................................

urodz. ...................................., ucznia/uczennicy)* klasy ................................. z zajęć wychowania fizycznego w okresie: ..............................................................................

zwracam się  z prośbą o zwolnienie syna/córki)* z obowiązku obecności na w/w zajęciach  w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji:

.......................................................................................................................................

(wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki )*         i w tym czasie poza terenem szkoły.

                                                                                                                                                           .............................................................

(czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

...................................................

(data i podpis wychowawcy)

.................................................................

(data i podpis nauczyciela wychowania fizycznego

)* niepotrzebne skreślić